Module 3

การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน

               คำกล่าวที่ว่า “ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม” ยังไม่เคยล้าสมัย ดังนั้นสถานศึกษาโดยเฉพาะครูอาจารย์ทุกคนควรช่วยกันปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงอันตรายของยาเสพติด อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา นอกจากจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีสมรรถนะตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแล้ว ครูอาจารย์ควรเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนแต่ละคนมีความตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีวิธีการในการจัดการกับอารมณ์ สามารถควบคุมความเครียดของตนได้อย่างถูกวิธี

               การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ขึ้นอยู่กับวิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ ทั้งนี้อาจให้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ผ่านสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หรือบูรณาการลงในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ทุก ๆ การเรียนรู้และกิจกรรมที่จัดขึ้น ครูอาจารย์ควรเน้นขมวดความคิดและสร้างประเด็นคำถาม ให้ผู้เรียนรู้จักคิดและเชื่อมโยงไปสู่ปัญหายาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนหรือผู้คนในสังคม ควรเน้นย้ำให้เห็นอันตรายและความสูญเสียหรือโศกนาฏกรรมที่มีอยู่จริงในสังคม

รายชื่อวิทยากร
 

 • ดร.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
 • ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
 • นายศรากร เสนะเวส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ
 • พันเอก(พิเศษ)นเรศฐากูล โกรา ผู้ก่อตั้งสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทย
 • นางสาวธัญชนก พรรณวงษ์ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
   

เอกสารประกอบ

 

Module 3

บทนำ & Pre-Test

 • จำนวนหัวข้อ : 2
 • ความคืบหน้า : 2/2
หัวข้อเรียนรู้

Module 3

บทสรุป & Post-Test

 • จำนวนหัวข้อ : 2
 • ความคืบหน้า : 2/2
หัวข้อเรียนรู้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รับออกแบบเว็บไซต์