Module 2

รู้จักยาเสพติดและสารเสพติด

               การนิยามความหมายของคำว่า ยาเสพติด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดและบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญ กับยาที่ก่อให้เกิดความหายนะทางเศรษฐกิจและสังคม มักจะเป็นเเอมเฟตามีน (ยาบ้า) เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ โคเคน ยาอี ยาไอซ์ และล่าสุดคือยา Happy water ที่กำลังระบาดหนักในกลุ่มนักท่องเที่ยวและวัยรุ่นลักษณะงานปาร์ตี้ อย่างไรก็ตาม การให้ความรู้เรื่องยาเสพติดเป็นดาบสองคมสำหรับเด็กและเยาวชนและกลุ่มผู้เรียน โดยเฉพาะในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ควรมีข้อมูลเรื่องยาเสพติดอย่างเพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ปัญหา อันอาจจะส่งผลต่อผู้เรียนที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นความจำเป็นสำหรับทุกฝ่ายที่จะต้องรับรู้ร่วมกันว่ายาเสพติดคืออะไร ภาวการณ์เสพและติดยาเสพติดแต่ละประเภทเป็นอย่างไร การใช้ยารักษาโรคทั่วไป ที่มีขายในร้านขายยา เมื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดมีลักษณะประมาณไหน

               นอกจากนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ยังคงต้องวางตนให้เป็นบุคคลต้นแบบของผู้เรียน ในอันที่จะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพและควรช่วยกันปลูกฝังผู้เรียนให้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ให้ผู้เรียนได้รับรู้ว่าสังคมมีตัวบทกฎหมายในการควบคุม และเอาผิดผู้ค้ายาเสพติดซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายอนาคตของชาติและเยาวชน ทำลายทั้งความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

รายชื่อวิทยากร
 

  • รศ.ดร.นิยารินทร์ สกุลภ้ทร์เตชิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
  • นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

เอกสารประกอบ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

Module 2

บทนำ & Pre-Test

  • จำนวนหัวข้อ : 2
  • ความคืบหน้า : 2/2
หัวข้อเรียนรู้

Module 2

บทที่ 1 ภาวะเสพติด

  • จำนวนหัวข้อ : 2
  • ความคืบหน้า : 2/2
หัวข้อเรียนรู้

Module 2

บทที่ 4 กฎหมายยาเสพติดเบื้องต้น

  • จำนวนหัวข้อ : 1
  • ความคืบหน้า : 1/1
หัวข้อเรียนรู้

Module 2

บทสรุป & Post-Test

  • จำนวนหัวข้อ : 2
  • ความคืบหน้า : 2/2
หัวข้อเรียนรู้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รับออกแบบเว็บไซต์