Module 1

กระบวนทัศน์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด

               เป็นที่ประจักษ์ชัดกันโดยทั่วไปว่าปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมทั้งบุคคล ทุกเพศทุกวัยมาโดยตลอด อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและความสุขของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างประเมินค่ามิได้ อาทิ ปัญหาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความยากจน ปัญหาการสร้างความปั่นป่วนระส่ำระสาย และความไม่เป็นปกติสุขของผู้คนในชุมชนและสังคม รวมทั้งปัญหาสังคมอื่นๆ อีกหลายปัญหา 

               สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถาบันทางสังคมและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ จำเป็นต้องมี ข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจมีความเท่าทันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ทั้งในทางตรงและทางอ้อมจำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องรับรู้ตระหนักในความสำคัญของปัญหา มีทักษะความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน มีมุมมองที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ติดยาเสพติด มีแนวคิดแนวทางที่เหมาะสมต่อการทำให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยของนักเรียนทุกคน 

รายชื่อวิทยากร

  • รศ.ดร.นิยารินทร์ สกุลภ้ทร์เตชิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
  • อ.ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก


เอกสารประกอบ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รับออกแบบเว็บไซต์